TERMS

เงื่อนไขและข้อผูกพันทางกฎหมายในการใช้บริการ FINVER

สำหรับ SUPPLIER

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.FINVER.IN.TH และ/หรือ FINVER mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ข้อกำหนดการใช้บริการเกี่ยวกับเนื้อหา (“ข้อกำหนด”)

 1. บทนำ
  1. ข้อกำหนดเหล่านี้ให้บังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่เข้าถึง อัพโหลดข้อมูล หรือผู้ใช้ที่ดูเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ทั่วไป (User Generated Content: UGC) และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ (Professionally Generated Content: PGC) เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของ FINVER ท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงดังต่อไปนี้
   1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FINVER ใน https://www.FINVER.IN.TH
   2. ข้อกำหนดฉบับนี้
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
   รวมถึงการแก้ไข การปรับปรุง การอัพเดทหรือการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงข้างต้นโดย FINVER เป็นครั้งคราวไป
  2. FINVER อาจแก้ไข ทบทวน อัพเดทหรือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่ว่าเวลาใด (“การแก้ไข”) การแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับเมื่อได้ประกาศลงในแพลตฟอร์มของ FINVER โดยไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมใด ๆ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามการแก้ไขดังกล่าวเมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นลงบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องทบทวนข้อกำหนดที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ที่ https://www.FINVER.IN.TH
  3. ท่านยืนยันว่า
   1. ท่านอายุมากกว่า20 ปี และมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดฉบับนี้หรือ
   2. ท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มของ FINVER และตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และจะทำให้บุคคลผู้ใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ปฏิบัติตามและยินยอมตามข้อกำหนดนี้
  4. หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายในการเปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ FINVER หากท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือการบริการของ FINVER ของผู้เยาว์ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ท่านต้องหยุดการใช้/การเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการบริการใดๆ
  5. ค่าสินค้าหรือบริการ หมายถึง ค่าตอบแทนจากการที่มีผู้ใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าที่ท่านได้อัพโหลดเนื้อหาของสินค้าหรือบริการนั้นใน platform ของ FINVER โดยค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับนโยบายของทาง FINVER เท่านั้น ซึ่งค่าตอบแทนได้หักภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมไว้ก่อนแล้ว
 2. การใช้แพลตฟอร์มของ FINVER
  1. แพลตฟอร์มของ FINVER อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดเนื้อหา คอนเท้นท์ (UGC) ในรูปแบบของ (ก) ข้อคิดเห็นทั่วไปบนแพลตฟอร์มของ FINVER (ข) คำวิจารณ์สินค้า (ค) การแนะนำสินค้า (ง) ผล “ก่อนและหลัง” ของการใช้สินค้า (จ) วีดีโอสั้น (ฉ) ข้อแนะนำการใช้สินค้า (ช) การถ่ายทอดสดออนไลน์ และฟีเจอร์ เครื่องมือ กลไกอื่นใดที่ FINVER มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER โดย UGC จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ FINVER และเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้
  2. ท่านรับทราบและเข้าใจว่า FINVER มีแพลตฟอร์มไว้เพียงให้ผู้ใช้ได้สามารถอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านได้เข้าถึงเนื้อหาภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองและการตัดสินใจใด ๆ ของท่านในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสินค้าหรือบริการใดที่ท่านขายหรือซื้ออันเป็นผลมาจากการดูหรือเข้าถึงซึ่งเนื้อหานั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหมด ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและต้องรับผิดซึ่งเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดหรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER ด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด
  3. แพลตฟอร์มของ FINVER อาจมีลิงก์สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ FINVER ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โดย FINVER ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ท่านได้ปลดเปลื้อง FINVER โดยชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของท่าน
  4. FINVER สงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้คนใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซึ่งการใช้ฟีเจอร์ใดๆ ที่แพลตฟอร์มของ FINVER มีให้ (รวมไปถึงการเข้าดูเนื้อหาซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นแพลตฟอร์มของ FINVER) และห้ามไม่ให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะต้องรักษารหัสของบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้อย่างปลอดภัย ท่านอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่ FINVER หรือบุคคลภายนอกอื่นได้รับเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น ใบอนุญาตหรือการอนุมัติใด ๆ ที่ท่านอาจต้องมีไว้เพื่อแสดงการโฆษณาซึ่งสินค้า) ก่อนที่จะอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER
 3. เนื้อหาของท่าน
  1. ท่านยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่ท่านส่งมา (เว้นแต่กรณีที่เป็น เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Livestream Content))และท่านอนุญาต FINVER ในสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอื่นในเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มของ FINVER ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้
  2. โดยการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นบนแพลตฟอร์ม ท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา หากเนื้อหามีสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ กรุณาขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาก่อนทำการอัพโหลด แบ่งปัน หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของ FINVER
  3. เว้นแต่ในกรณีของเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ท่านมีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ท่านอนุญาตให้ FINVER ได้สิทธิในการใช้ ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดงและ/หรือดำเนินการซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการและธุรกิจของ FINVER (และบริษัทแม่ บริษัทสืบทอดและบริษัทในเครือ) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการโปรโมทและเผยแพร่ซ้ำซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของการบริการ (และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามที่ระบุในนี้) ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้
  4. FINVER มีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาในการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่อัพโหลดขึ้นไปยังแพลตฟอร์มของ FINVER ซึ่งหมายความว่า FINVER เป็นเจ้าของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดใด ๆ ที่ทางท่านสร้างขึ้นและ FINVER สามารถที่จะใช้เนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ (รวมไปถึงลบ ใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดง ดำเนินการ กระตุ้นและ/หรือสร้างรายได้จากเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์) ไม่ว่าในทางใดโดยไม่จำต้องปรึกษาท่านก่อนโดยข้อหนดฉบับนี้ ท่านได้โอน มอบให้ และส่งมอบสิทธิทั้งหมดที่มี ความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์และสำเนาทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามให้แก่ FINVER แต่เพียงผู้เดียว และให้รวมไปถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการอนุญาตและการค้าขายรวมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการโฆษณา ท่านตกลงว่าหากมีความจำเป็น ท่านจะลงนามและส่งมอบตราสารและเอกสารที่ FINVER อาจร้องขออย่างเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการก่อตั้ง ไว้เป็นหลักฐาน บังคับใช้หรือป้องกันสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ทุกรูปแบบและลักษณะอย่างสมบูรณ์ เฉพาะตัว ถาวร และบังคับได้ทั่วโลกให้แก่ FINVER
  5. ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายของแพลตฟอร์มของ FINVER เข้าถึงเนื้อหาของท่านผ่านแพลตฟอร์มของ FINVER รวมถึงการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบของแพลตฟอร์มของ FINVER ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นในลักษณะเช่นเดียวกัน
  6. การอนุญาตของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้
  7. ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดบนแพลตฟอร์มของ FINVER นั้นจะไม่มีส่วนเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิครอบครองอื่นของบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับเนื้อหาดังกล่าวหรือท่านได้รับสิทธิทางกฎหมายในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวมาโดยทางอื่นและในการอนุญาตพวก FINVER ตามข้อกำหนดฉบับนี้
  8. FINVER ไม่รับรอง หรือมีหน้าที่ใดๆต่อเนื้อหาที่อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการโดยผู้ใช้หรือ ผู้อนุญาตคนใด หรือต่อความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นใดที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในทางใดก็ตามและ FINVER ปฎิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว
  9. ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้งานและสมาชิกของ FINVER ถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ร้านค้าและบริการของท่านออกไปให้แก่เพื่อนๆ ของผู้ใช้งานและสมาชิกของ FINVER
  10. การสมัครเป็น partner กับ FINVER ท่านต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการของท่าน กำหนดราคาสินค้าและส่วนลด หรือ ค่าแนะนำ ชี้ช่อง ที่ท่านจะแบ่งให้กับผู้ถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ร้านค้าและบริการของท่าน โดยระบบจะ บันทึกข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล และส่งข้อมูลให้ผู้ใช้งานและสมาชิกของ FINVER ในระบบ ถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ร้านค้าและบริการของท่านออกไป และระบบจะจัดการ แบ่งกำไรจากยอดขายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ร้านค้าและบริการของท่าน ในทุกครั้งที่มียอดซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  11. ท่านต้องส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณภาพตามประเภท ชนิด และรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ลงโฆษณาไว้ในแพลตฟอร์มทุกประการ ตลอดจนท่านต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาที่พึงคาดหมายตามที่ท่านได้พรรณนาไว้ในคำอธิบายการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ทั้งนี้หากท่านส่งมอบสินค้าหรือให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่พรรณนาไว้ในการขายและภายหลังมีการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือมีการเรียกร้องความเสียหายอย่างใด ๆ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระความเสียหายนั้น แม้ทั้งผู้ให้บริการจะเป็นผู้ออกชำระค่าเสียหายแทนก็ไม่ให้ถือว่าเป็นการยกเว้นความรับผิดให้แก่ท่านสำหรับความเสียหายที่ได้ชำระแทนท่านไปแล้วแต่อย่างใด
 4. เนื้อหาต้องห้าม
  1. ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดหรือทำการอื่นใดที่จะทำให้เกดกรเข้าถึงซึ่งเนื้อหาที่ต้องห้าม
  2. โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้
   1. ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด
   2. ห้ามเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า
   3. ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการ้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
   4. ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและความรู้สึก
   5. ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่นๆ
   6. ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย
   7. ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกมส์ ล็อตเตอรี่ การแข่งม้า พนันกีฬา โหราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ การอ่านลายมือหรือชนิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการดูดวง
   8. ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว
   9. ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใดๆ
   10. ห้ามเนื้อหาใดที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือก่อให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
   11. ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว หรือเลียนแบบเป็นคนของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
   12. ห้ามเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
   13. ห้ามเนื้อหาที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือสร้างความหลงผิด (เช่น เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจราคาของสินค้าที่ขายผิดไปจากความเป็นจริงและเนื้อหาที่หลอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือจะมาพร้อมของแถม)
   14. ห้ามเนื้อหาที่มีคำหรือคำที่คล้ายกับคำว่า “ดีที่สุด” “สิ่งนี้ดีที่สุด” “อันดับหนึ่ง” “พิสูจน์แล้ว” “ระดับสูง” เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   15. ห้ามซึ่งเนื้อหาที่เปรียบเทียบราคา คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของท่านกับสินค้าอื่นโดยตรง เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ (สำหรับผู้ขาย) ที่เกี่ยวข้อง
  3. หากเนื้อหาของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแทนบุคคล (เช่น เมื่อจะต้องมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือบุคคล) ท่านจะต้องมีคำว่า “ห้ามเลียนแบบ” หรือ คำที่มีความหมายคล้ายกันนั้นแสดงอยู่บนเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดเจน
  4. FINVER ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ FINVER และ FINVER จะลบเนื้อหาทั้งหมดหากมีการแจ้งอย่างถูกต้องว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
  5. FINVER ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะลบเนื้อหาใดโดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้าหรือไม่ให้เหตุผลใด ๆ ในการลบแก่ท่าน
  6. ท่านตกลงว่า FINVER จะไม่ต้องรับผิดในการดำเนินการใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางใดที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามดุลพินิจของตนในการลบเนื้อหาใด
 5. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์
  1. มีเพียงพรีเซนเตอร์ (รวมไปถึงผู้ใช้หรือผู้ขายที่ต้องการนำเสนอด้วยตนเองระหว่างการถ่ายทอดสดออนไลน์) เท่านั้นที่สามารถปรากฎตัวหรือทำการอื่นใดในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ของท่าน โดยพรีเซนเตอร์จะต้องส่งใบสมัครผ่านทางศูนย์ผู้ขายหรือผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ FINVER หรือผ่านช่องทางที่ FINVER ระบุ และ FINVER มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดในการรับพรีเซนเตอร์
  2. พรีเซนเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ FINVER กำหนดไว้สำหรับการสมัครตำแหน่งพรีเซนเตอร์ ซึ่ง FINVER อาจทบทวนเงื่อนไขเป็นระยะ โดยใบสมัครของพรีเซนเตอร์จะบังคับตามเงื่อนไขที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการสมัคร โดยไม่คำนึงถึงว่าใบสมัครของพรีเซนเตอร์นั้นเป็นใบสมัครใหม่หรือเป็นการสมัครเข้ามาอีกครั้ง
  3. พรีเซนเตอร์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายที่ FINVER ประกาศ พรีเซนเตอร์จะต้องไม่ยุยงส่งเสริม หรือยอมรับการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว
  4. หาก FINVER ตัดสินว่าพรีเซนเตอร์นั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือนโยบายใดๆ ของ FINVER หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ FINVER เห็นว่ามีความจำเป็น พรีเซนเตอร์จะต้องปฏิบัติตามซึ่งคำสั่งของ FINVER ทันที โดยรวมไปถึงต้องระงับหรือลบเนื้อหาของการถ่ายทอดสดออนไลน์ นำเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดออกทันที และแจ้งผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ FINVER เกี่ยวกับการที่ตนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือนโยบายใด ๆ และ FINVER ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการถ่ายทอดสดออนไลน์ดังกล่าวโดยทันทีไม่ว่าในเวลาใดตามดุลพินิจของตนที่เป็นที่สุด โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใดๆ
  5. ในกรณีที่พรีเซนเตอร์ได้รับอนุญาตจากผู้ขายให้ร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดในการกระทำ ความผิดและความประมาทเลินเล่อของพรีเซนเตอร์ ลูกจ้างหรือตัวแทนของพรีเซนเตอร์เสมือนว่าเป็นการกระทำ ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ต่อ FINVER ตลอดเวลา
  6. FINVER สงวนสิทธิที่ตนมีดุลพินิจเด็ดขาดที่จะถอนหรือเลิกสถานะของพรีเซนเตอร์และสิทธิในการเลือกหรือกำหนดพรีเซนเตอร์
  7. พรีเซนเตอร์จะต้องทำให้ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการถ่ายทอดสดเนื้อหาออนไลน์ปฏิบัติตามนโยบายที่ FINVER ประกาศไว้ พรีเซนเตอร์จะต้องไม่ยุยงส่งเสริม หรือยอมรับการที่ผู้ใช้กระทำการละเมิดใด ๆ ต่อนโยบายดังกล่าว
  8. พรีเซนเตอร์จะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยในเวลาทำการถ่ายทอดสดออนไลน์และหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม (เช่น เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เรียบร้อย หรือดูลามก ทำให้เสื่อมค่าทางศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีหรือมีถ้อยคำที่หยาบคาย รุนแรง) โดยรวมแล้วชุดที่ใส่จะต้องสะอาด เรียบร้อยและมีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะดังต่อไปนี้
   1. พรีเซนเตอร์จะต้องไม่สวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยจุดที่ละเอียดอ่อนของร่างกาย รวมไปถึงการที่ใส่เพียงชุดชั้นใน
   2. พรีเซนเตอร์จะต้องไม่สวมเครื่องแบบหรือชุดของหน่วยราชการ กองกำลังติดอาวุธหรือหน่วยงานใด
  9. มีเพียงเนื้อหาในรูปแบบเสียง-ภาพ รวมไปถึงเพียงและวีดีโอที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้งานได้โดยให้รวมถึง
   1. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
   3. กฎหมายเกี่ยวกับการเซนเซอร์ฟิล์ม
   4. กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา และ
   5. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
   ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทำให้เนื้อหาของตนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและรวมถึงข้อแก้ไขใด ๆ ที่ผู้มีอำนาจได้ระบุไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนี้ ห้ามเนื้อหาเสียง/ภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศโดยเด็ดขาดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม
  10. ห้ามไม่ให้แสดงรายการใดที่มีองค์ประกอบรุนแรงหรือดูหมิ่นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการซึ่งนำเสนอด้านเพศ ทำลายศาสนาและความสามัคคีของเชื้อชาติ หรืออ้างอิงถึงความไม่สมประกอบหรือทำลายหลักประจำชาติ
  11. ห้ามไม่ให้สนับสนุนหรือรับรองการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่น ยาเสพติด การพนันหรือการครอบครองปืน
  12. ห้ามไม่ให้ดำเนินการเป็นแสดงหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
  13. ห้ามไม่ให้แสดงหรือสร้างจุดสนใจเกี่ยวกับการเปลือยกายหรือส่วนละเอียดอ่อนของร่างกาย เช่น หน้าอก สะโพกและขาหนีบ
  14. ห้ามไม่ให้สนับสนุนหรือรับรองหน่วยงานใดที่สนับสนุนธุรกิจแบบพีรามิดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  15. ห้ามไม่ให้ทำร้ายตนเองหรือโจมตีผู้อื่น (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดสุรา การทำร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย การทำร้ายซึ่งกันและกัน การทำร้ายสัตว์ การกลืนสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย (เช่น สิ่งมีชีวิต สิ่งที่ตายแล้วหรือสิ่งไม่มีชีวิต)
  16. ห้ามไม่ให้ถ่ายทอดสดออนไลน์ในสถานที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น โรงพยาบาล สุสาน สถานที่ดูแลเด็ก โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ
 6. สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์และสิทธิครอบครองของ FINVER
  1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของ FINVER โดยรวมถึงPGC หรือข้อมูลของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ FINVER และการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อความ กราฟฟิก ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย วีดีโอ เพลง เสียง และการเลือกและการจัดการและการรวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมด รหัสต้นฉบับ (Source Code) และซอฟต์แวร์พื้นฐาน (โดยทั้งหมดนี้รวมกันให้เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) จะคงเป็นทรัพย์สินของ FINVER หรือของบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาทั้งหมดของแพลตฟอร์มของ FINVER ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
  2. แพลตฟอร์มของ FINVER ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาหรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกทำสำเนา ทำซ้ำ กระจาย อนุญาต โอน เผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือถูกดำเนินการไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ได้มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านจะต้องไม่แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับแพลตฟอร์มของ FINVER
 7. ข้อห้ามในการใช้แพลตฟอร์มของ FINVER
  1. โดยข้อกำหนดฉบับนี้ FINVER ให้สิทธิท่านในการใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้โดยเป็นสิทธิที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว ห้ามโอน และสามารถเพิกถอนได้ และท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้หากท่านใช้แพลตฟอร์มของ FINVER
   1. ดาวน์โหลดหรือบันทึกเนื้อหาเว้นแต่ว่าท่านเห็น FINVER แสดงปุ่ม “ดาวน์โหลด” หรือไฮเปอร์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER คัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของแพลตฟอร์มของ FINVER หรือเนื้อหาใด รวมไปถึงไฟล์ ตารางหรือเอกสาร (หรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าว) หรือระบุหรือพยายามที่จะระบุซึ่งรหัสต้นฉบับ ชุดคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน ขั้นตอนหรือเทคนิครวบรวมไว้โดยการบริการหรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ
   2. กระจาย อนุญาต โอนหรือขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มของ FINVER หรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ
   3. ใช้แพลตฟอร์มของ FINVER โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก FINVER เพื่อการค้าใด ๆ หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเจรจาหรืออำนวยความสะดวกซึ่งการโฆษณาทางการค้าใดๆ หรือการจูงใจหรือการส่งข่าวขยะ (spamming)
   4. การเลียนแบบบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการแสดงตัวของท่านหรือผู้เกี่ยวข้องของท่านอย่างไม่ถูกต้องต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด รวมไปถึงการทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด ประกาศ ถ่ายโอน กระจายหรือทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นใดนั้น ออกจากแพลตฟอร์มของ FINVER
   5. ขู่ ทำร้าย สร้างความรำคาญหรือละเมิดบุคคลอื่น หรือสนับสนุนเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ความรุนแรงหรือการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ
   6. ใช้หรือพยายามจะใช้บัญชี บริการหรือระบบของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสร้างตัวตนปลอมขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER
   7. ใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ในวิธีที่อาจทำให้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของ FINVER ด้อยค่า เช่น ขายคำวิจารณ์กับผู้ใช้คนอื่นหรือเขียนหรือจูงใจให้ทำคำวิจารณ์ที่ไม่จริง
   8. ใช้หรือเริ่มเปิดใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “โรบอตส์” หรือ “สไปเดอร์ส” เพื่ออัพโหลด ถ่ายโอน กระจาย จัดเก็บหรืออื่นใดที่จะทำให้มีไฟล์ที่มีไวรัส โทรจัน (Trojans) หนอน (Worms) ระเบิดเวลา (Logic bombs) หรือสิ่งอื่นใดที่มุ่งร้ายหรือมีความอันตรายทางเทคนิค หรือทำให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงซึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของ FINVER ที่ FINVER ไม่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ท่านเข้าถึง และท่านไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์ซึ่งจะครอบงำเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการให้บริการเนื้อหาของ FINVER ไม่ว่าในทางใด โดยรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงก่อให้เกิดการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการให้บริการเนื้อหาของ FINVER
   9. เลี่ยงการดำเนินการภายใน (รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย) ของแพลตฟอร์มของ FINVER (รวมไปถึงการเปลี่ยนรหัสหรืออินเตอร์เฟสของแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการให้บริการเนื้อหาของ FINVER)
   10. “การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสียหาย” (doxing) บนแพลตฟอร์มของ FINVER รวมไปถึงเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น (รวมไปถึงชื่อ อีเมล์ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์)
   11. สนับสนุนสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากบน FINVER
   12. อนุญาตหรือมีส่วนร่วมซึ่งพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ ต่อผู้ใช้ FINVER หรือบุคคลภายนอก รวมไปถึงการใช้บอทส์หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดเข้าดู ผู้ติดตามหรือการขายหรือจัดการหรือทำข้อมูลปลอม
   13. สนับสนุนหรือให้ความสะดวกในการขายซึ่งสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก และ
   14. อัพโหลด เผยแพร่ หรือกระจายเนื้อหาซึ่งอาจะกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้แพลตฟอร์ม FINVER การให้บริการเนื้อหาของ FINVER หรือกู้ดวิลล์หรือชื่อเสียงของ FINVER
 8. FINVER ทำอย่างไรได้บ้างหากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้
  1. ท่านตกลงว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะบังคับใช้เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการใช้การบริการนั้นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านตกลงตามนี้โดยไม่ตัดสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ FINVER ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย โดยมาตรการรวมถึง
   1. การนำเนื้อหาออกโดยทันที
   2. การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
   3. การระงับชั่วคราวหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของท่าน
   4. ห้ามท่านเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการใช้บริการภายในระยะเวลาหนึ่งหรือโดยถาวร
   5. ดำเนินการอื่นใดต่อท่านหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทาง FINVER
  2. FINVER อาจลบเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER หรือระงับไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER ไม่ว่าภายใต้เหตุผลใดรวมไปถึง
   1. เมื่อ FINVER เห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามดุลพินิจของ FINVER ที่เป็นที่สุด
   2. เมื่อ FINVER ได้รับคำขอใด ๆ จากหน่วยงานใด ๆ ให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก
   3. เมื่อ FINVER ได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว
  3. ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน ท่านตกลงให้ FINVER มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่าน (รวมถึงการต่อหรือตัดออกหรือการแก้ไขอื่นใดซื้อเนื้อหาของท่าน) และกระจายเนื้อหาของท่าน (ไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด)โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากท่าน และท่านยังให้ซึ่งสิทธิถาวรในการใช้ รักษา สร้างขึ้นใหม่ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือเตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของเนื้อหาของท่านได้ (เปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยสิทธิดังกล่าวบังคับใช้ได้ทั่วโลก ไม่เป็นการเฉพาะตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้อนุญาตช่วงได้ และโอนต่อได้
  4. เมื่อท่านอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของ FINVER ท่านอนุญาตให้ FINVER สามารถเปิดเผยตัวตนของท่าน (รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้แบ่งปันกับ FINVER เมื่อท่านได้เปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ FINVER) แก่บุคคลภายนอก
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะถูกประมวลผลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล https://www.FINVER.IN.TH
 10. การชดเชยค่าเสียหายท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่ FINVER ได้รับจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดเชยและปกป้อง FINVER และบริษัท พนักงาน กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้อง ความสูญหาย ความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดของที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงซึ่งการบริการเนื้อหาของ FINVER หรือแพลตฟอร์มของ FINVER หรือจากการละเมิดซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยท่าน FINVER สามารถเข้าควบคุมซึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการใดๆสำหรับการชดเชียค่าเสียหายโดยท่านและท่านจะต้องดำเนินการกับ FINVER เพื่อให้มีการป้องกันและชดเชยความเสียหายของ FINVER สำหรับค่าดำเนินการทางกฎหมายใดที่อาจมีขึ้นกับ FINVER
 11. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. แพลตฟอร์มของ FINVER และข้อมูล และ/หรือข่าวสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือการบริการจะมีอยู่ในรูปแบบ “อย่างที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้องหรือให้ความเห็นใดๆ โดย FINVER โดยการใดไม่ว่าโดยชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของการไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ สิทธิครอบครอง การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป ความพอใจด้านคุณภาพหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลและ/หรือข่าวสารที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและหรือการให้บริการจะมีโดยมีวัตถุประสงค์เพียงไว้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น
  2. โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ระบุมาก่อนหน้า FINVER ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือการบริการหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มจะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกรบกวน มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย แม่นยำครบถ้วนหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดที่หากมี ก็จะได้รับการแก้ไข หรือแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้นั้นไม่มีไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา (timers) เคานเตอร์ (counters) หนอน (worms) ซอฟต์แวร์ ล้อค (software locks) เครื่องมือรบกวน (drop dead devices) ม้าโทรจัน (Trojan-horses) เราติ้ง (routing) ประตูหลัง (trap doors) และ ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรมหรือส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นอันตราย
  3. FINVER และพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมาและผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้น (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ
   1. การเข้าถึง การใช้และ/หรือไม่สามารถใช้ใดๆ ซึ่งแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการบริการ
   2. ความไว้วางใจในข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือผ่านการบริการ ท่านจะต้องไม่ดำเนินการจากข้อมูลหรือข่าวสารใดก่อนที่จะได้รับการพิสูจน์ซึ่งเนื้อหาโดยอิสระก่อน
   3. ระบบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความล่าช้าในการถ่ายโอน ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งมุ่งร้าย เป็นอันตราย หรือรหัสทำลาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร และ
   4. การใช้หรือการเข้าถึงใด ๆ ต่อเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นที่เชื่อมกับแพลตฟอร์ม และแม้ว่า FINVER สำนักงานของ FINVER หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของ FINVER อาจะได้รับทราบถึงสิ่งดังกล่าวหรือได้คาดหมายถึงหรือเห็นถึงความเป็นไปได้ของการดังกล่าว
  4. ความเสี่ยงใดซึ่งการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ข้อเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความสูญหายที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือบริการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของท่านเองและ FINVER จะไม่รับผิดกับการดังกล่าว
 12. การตีความ
  1. ในข้อกำหนดนี้“เนื้อหา” รวมถึง เสียง ลำดับเสียง เพลง ข้อความ ภาพนิ่ง รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ รหัสใดๆ หรือการแสดงซึ่งเสียง-ภาพอื่นๆ หรือการรวมซึ่งเสียง-ภาพ หรือสิ่งที่สัมผัสได้หรือการรวมกันซึ่งสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าซึ่งท่านอาจดูได้จากแพลตฟอร์มของ FINVER หรือที่ได้อัพโหลดขึ้นไว้บนแพลตฟอร์มของ FINVER และที่สามารถสร้าง จัดการ เก็บรักษา เรียกคืนมาหรือกล่าวถึงได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายทอดสดออนไลน์ PGC UGC และความคิดเห็น คำวิจารณ์และการตอบสนองอื่นใดของผู้ใช้ที่ได้ประกาศลงบนเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ บน PGC และบน UGC“บริการเนื้อหาของ FINVER” หมายถึงการดู เข้าถึงหรืออัพโหลดซึ่งเนื้อหาใดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER“แพลตฟอร์มของ FINVER” หมายถึง www.FINVER.IN.TH และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ FINVER ทั้งในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์หรือ อินเทอร์เน็ตโดเมนอื่นๆ ของ FINVER“เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์” หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังแพลตฟอร์มของ FINVER โดยใช้เครื่องมือการถ่ายทอดสดของ FINVER ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ใดๆ ก็ตามของ FINVER เครื่องมือการถ่ายทอดสดของ FINVER นั้นประกอบด้วยระบบซึ่งอนุญาตการถ่ายทอดสดตามเวลาจริงซึ่งเนื้อหาวีดีโอและเสียงจากบัญชี FINVER ที่อนุมัติแล้วในหมวดการถ่ายทอดสดออนไลน์ของแพลตฟอร์มของ FINVER ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสามารถดูได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของ FINVER ทุกคน“PGC” หมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้รับมอบหน้าที่หรือจ้างโดย FINVER เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาดังกล่าว“พรีเซนเตอร์” หมายถึง บุคคลใดที่ปรากฎตัวหรือเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดออนไลน์ พรีเซนเตอร์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้จัดดำเนินการเนื้อหาถ่ายทอดสดออนไลน์หรือแสดงซึ่งส่วนใดของเนื้อหาของการถ่ายทอดสดออนไลน์“เนื้อหาที่ต้องห้าม” หมายถึงเนื้อหาใดๆ ที่
   1. ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด หรือคู่มือการปฏิบัติหรือเอกสารใดๆ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานควบคุม
   2. เนื้อหาต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
   3. ฝ่าฝืนซึ่งนโยบายทางสังคมของ FINVER หรือ
   4. FINVER โดยมีดุลพินิจเด็ดขาดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER
   “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายซึ่งใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ในการขายสินค้าแก่ผู้ซื้อและรวมไปถึงผู้ขายบุคลลภายนอก โดย FINVER อาจเป็น “ผู้ขาย” สำหรับสินค้าบางชนิด“บริการ” หมายถึงการใช้ซึ่งบริการ ข่าวสารหรือการดำเนินการใดที่ FINVER จัดให้มีไว้บนแพลตฟอร์มของ FINVER โดยการอ้างอิงใดๆ ถึงแพลตฟอร์มของ FINVER ในข้อกำหนดนี้ ให้หมายความรวมถึงการบริการหรือส่วนใดของการบริการด้วย เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น“ข้อกำหนด” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยข้อกำหนดจะต้องอ่านร่วมกันกับข้อกำหนดการใช้ของ FINVER ที่ https://www.FINVER.IN.TH ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาระหว่างท่านและ FINVER สำหรับการใช้แพลตฟอร์มของ FINVER และการบริการ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดการใช้ ให้ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ“ผู้ขายบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายซึ่ง ตามการอนุญาตของ FINVER สามารถใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อขายสินค้าต่อผู้ซื้อ และไม่รวมถึง FINVER“UGC” หมายถึง เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายและได้อัพโหลดหรือดูได้บนแพลตฟอร์มของ FINVER“ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วคนใดๆ ของแพลตฟอร์มของ FINVER
เงื่อนไขและข้อผูกพันทางกฎหมายในการใช้บริการ FINVER

สำหรับ SHARER

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.FINVER.IN.TH และ/หรือ FINVER mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใดๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 1. บทนำ “คำนิยาม”“ผู้ผลิต” หมายถึง ผู้ผลิตสินค้า ผู้สั่งสินค้า เจ้าของร้านค้า เจ้าของธุรกิจ โดยในสัญญานี้จะใช้ตัวอักษรย่อภาษาต่างประเทศว่า “Sup.”“สินค้า” หมายถึง สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการจากผู้ผลิต โดยไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย“แพลทฟอร์ม” หมายถึง ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บนเวบไซด์ที่ใช้สำหรับจัดการสินค้า ระบบการชำระราคาสินค้าของผู้ผลิตและส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยใช้ภาษาต่างประเทศบนเวบไซด์ว่า www.FINVER.IN.TH และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ FINVER, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอหรือเข้าถึง คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์มือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้บริการโดย FINVER (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานตามลำดับ“FINVER” หมายถึงบริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ FINVER: Share Your Dreamบริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมร่วมกันโดย บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด“บริการ” หมายถึง การสร้างช่องทางในการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อ โดยผู้ขายเป็นผู้บันทึกข้อมูลภาพ กำหนดรายละเอียดราคา เงื่อนไขการจัดส่งต่างๆ และ ราคาค่าจัดส่ง แสดงผ่านทางเว็บไซต์, แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ได้ประมวลผลรบรวมรายการสินค้า และยอดค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าขนส่ง และตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการโอนเงิน และติดตามผลการส่งสินค้าต่างๆ และสรุปยอดรายการเงิน ค่าสินค้า ค่าส่ง และค่าบริการภายหลังจากที่มีการส่งสินค้าโดยสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ขาย และชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ ตามเงื่อนที่ FINVER กำหนด“ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่ง จัดหามาให้ดาวน์โหลด และติดตั้งโดยFINVER“ผู้แชร์” หมายถึง ผู้ผลิตเนื้อหา หรือผู้ทำหน้าที่นำเสนอเนื้อหา นำเสนอบทวิจารณ์ที่เกิดจากประสบการณ์การใช้สินค้าสู่โซเชียลมีเดียโดยใช้รหัสที่ได้รับจากตัวแทนผู้ได้รับสิทธิจากบริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการที่จะหาลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของสินค้าหรือบริการมาลงโฆษณาด้วยการเข้ารหัสบน https://www.FINVER.IN.TH หรือ แอพพลิเคชั่น FINVER ซึ่งเป็นผู้ที่ LOG-IN เข้าสู่เว็บไซต์ด้วย Facebook และได้ยืนยันตัวตน ด้วยเอกสาร บัตรประชาชน“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าตอบแทนจากการที่มีผู้ใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้าที่ท่านได้รีวิวในแพลทฟอร์มของ FINVER โดยค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับนโยบายของทาง FINVER เท่านั้น ซึ่งค่าตอบแทนได้หักภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมไว้ก่อนแล้ว“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้รีวิว หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นผู้รีวิว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของผู้รีวิว, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต, ความสนใจส่วนตัว, อีเมล, ภาพของผู้รีวิว, เลขบัตรประชาชน, เลขที่บัญชี, ข้อมูลทางชีวภาพ, เชื้อชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ และ LOG-IN เข้าสู่เว็บไซต์ด้วย Facebook โดยเป็นผู้สั่งซื้อ บันทึก ที่อยู่รับสินค้า และกำหนดหมุดบนแผนที่ เพื่อรับสินค้า และ เป็นผู้ชำระเงินค่าสินค้า และนำส่งหลักฐานการโอนเงินของตนเองตามยอดรายการค่าสินค้า ค่าส่ง และค่าบริการ เพื่อสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โพสต์ โดยผู้ขาย
 2. เนื้อหาของผู้รีวิวท่านยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการที่ท่านส่งมา (เว้นแต่กรณีที่เป็น เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Livestream Content) และท่านอนุญาต FINVER ในสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอื่นในเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มของ FINVERโดยการอัพโหลดเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการ ท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา หากเนื้อหามีสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ กรุณาขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาก่อนทำการอัพโหลด แบ่งปัน หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเว้นแต่ในกรณีของเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ท่านมีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ FINVER ท่านอนุญาตให้ FINVER ได้สิทธิในการใช้ ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดงและ/หรือดำเนินการซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการและธุรกิจของ FINVER (และบริษัทแม่ บริษัทสืบทอดและบริษัทในเครือ) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการโปรโมทและเผยแพร่ซ้ำซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของการบริการ (และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามที่ระบุในนี้) ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้FINVER มีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการในการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่อัพโหลดขึ้นไปยังแพลตฟอร์มของ FINVER ซึ่งหมายความว่า FINVER เป็นเจ้าของเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการในการถ่ายทอดสดใด ๆ ที่ทางท่านสร้างขึ้นและ FINVER สามารถที่จะใช้เนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ (รวมไปถึงลบ ใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดง ดำเนินการ กระตุ้นและ/หรือสร้างรายได้จากเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์) ไม่ว่าในทางใดโดยไม่จำต้องปรึกษาท่านก่อนการอนุญาตของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้ท่านตกลงว่าเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการที่ท่านอัพโหลดนั้น จะไม่มีส่วนเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิครอบครองอื่นของบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการดังกล่าว หรือท่านได้รับสิทธิทางกฎหมายในการเผยแพร่เนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการดังกล่าวมาโดยทางอื่น
 3. เนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการที่ต้องห้าม
  1. ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดหรือทำการอื่นใดที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงซึ่งเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการที่ต้องห้าม
  2. โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้
   1. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด
   2. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า
   3. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เป็นการสนับสนุนการก่อการ้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
   4. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและความรู้สึก
   5. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่นๆ
   6. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย
   7. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกมส์ ล็อตเตอรี่ การแข่งม้า พนันกีฬา โหราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ การอ่านลายมือหรือชนิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการดูดวง
   8. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว
   9. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใดๆ
   10. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ใดที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือก่อให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
   11. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว หรือเลียนแบบเป็นคนของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
   12. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
   13. ห้ามเนื้อหาและบทวิจารณ์ที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือสร้างความหลงผิด (เช่น เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจราคาของสินค้าที่ขายผิดไปจากความเป็นจริงและเนื้อหาที่หลอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือจะมาพร้อมของแถม)
  3. หากเนื้อหาและบทวิจารณ์การใช้สินค้าและบริการของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแทนบุคคล (เช่น เมื่อจะต้องมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือบุคคล) ท่านจะต้องมีคำว่า “ห้ามเลียนแบบ” หรือ คำที่มีความหมายคล้ายกันนั้นแสดงอยู่บนเนื้อหาและบทวิจารณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
  4. ข้อจำกัดความรับผิด
   1. แพลตฟอร์มของ FINVER และข้อมูล และ/หรือข่าวสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือการบริการจะมีอยู่ในรูปแบบ “อย่างที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้องหรือให้ความเห็นใดๆ โดย FINVER โดยการใดไม่ว่าโดยชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของการไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ สิทธิครอบครอง การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป ความพอใจด้านคุณภาพหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลและ/หรือข่าวสารที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและหรือการให้บริการจะมีโดยมีวัตถุประสงค์เพียงไว้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น
   2. โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ระบุมาก่อนหน้า FINVER ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือการบริการหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มจะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกรบกวน มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย แม่นยำครบถ้วนหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดที่หากมี ก็จะได้รับการแก้ไข หรือแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้นั้นไม่มีไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา (timers) เคานเตอร์ (counters) หนอน (worms) ซอฟต์แวร์ ล้อค (software locks) เครื่องมือรบกวน (drop dead devices) ม้าโทรจัน (Trojan-horses) เราติ้ง (routing) ประตูหลัง (trap doors) และ ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรมหรือส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นอันตราย
   3. FINVER และพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมาและผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้น (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ
    1. การเข้าถึง การใช้และ/หรือไม่สามารถใช้ใดๆ ซึ่งแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการบริการ
    2. ความไว้วางใจในข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือผ่านการบริการ ท่านจะต้องไม่ดำเนินการจากข้อมูลหรือข่าวสารใดก่อนที่จะได้รับการพิสูจน์ซึ่งเนื้อหาโดยอิสระก่อน
    3. ระบบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความล่าช้าในการถ่ายโอน ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งมุ่งร้าย เป็นอันตราย หรือรหัสทำลาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร และ
    4. การใช้หรือการเข้าถึงใด ๆ ต่อเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นที่เชื่อมกับแพลตฟอร์ม และแม้ว่า FINVER สำนักงานของ FINVER หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของ FINVER อาจะได้รับทราบถึงสิ่งดังกล่าวหรือได้คาดหมายถึงหรือเห็นถึงความเป็นไปได้ของการดังกล่าว
   4. ความเสี่ยงใดซึ่งการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ข้อเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความสูญหายที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของ FINVER และ/หรือบริการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของท่านเองและ FINVER จะไม่รับผิดกับการดังกล่าว
   5. FINVER ทำอย่างไรได้บ้างหากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้
    1. ท่านตกลงว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะบังคับใช้เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการใช้การบริการนั้นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านตกลงตามนี้โดยไม่ตัดสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ FINVER ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย โดยมาตรการรวมถึง
     1. การนำเนื้อหาออกโดยทันที
     2. การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
     3. การระงับชั่วคราวหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของท่าน
     4. ห้ามท่านเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของ FINVER หรือการใช้บริการภายในระยะเวลาหนึ่งหรือโดยถาวร
     5. ดำเนินการอื่นใดต่อท่านหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทาง FINVER
    2. FINVER อาจลบเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER หรือระงับไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ FINVER ไม่ว่าภายใต้เหตุผลใดรวมไปถึง
     1. เมื่อ FINVER เห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามดุลพินิจของ FINVER ที่เป็นที่สุด
     2. เมื่อ FINVER ได้รับคำขอใด ๆ จากหน่วยงานใด ๆ ให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก
     3. เมื่อ FINVER ได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว
    3. ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน ท่านตกลงให้ FINVER มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่าน (รวมถึงการต่อหรือตัดออกหรือการแก้ไขอื่นใดซื้อเนื้อหาของท่าน) และกระจายเนื้อหาของท่าน (ไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด)โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากท่าน และท่านยังให้ซึ่งสิทธิถาวรในการใช้ รักษา สร้างขึ้นใหม่ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือเตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของเนื้อหาของท่านได้ (เปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยสิทธิดังกล่าวบังคับใช้ได้ทั่วโลก ไม่เป็นการเฉพาะตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้อนุญาตช่วงได้ และโอนต่อได้
    4. การแก้ไขเพิ่มเติม:
     1. FINVER อาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับ FINVER ผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามทีท่านจะได้กำหนดโดยผ่านทาง FINVER เท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) FINVER อาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ท่านระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของ FINVER ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับ FINVER (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ FINVER กำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น
     2. การแก้ไขข้อผิดพลาด: FINVER ไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของ FINVER ที่อาจมีการแก้ไข
     3. สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย
     4. ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
เงื่อนไขและข้อผูกพันทางกฎหมายในการใช้บริการ FINVER

สำหรับ SUPPORTER

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.FINVER.IN.TH และ/หรือ FINVER mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใดๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 1. นิยามและการตีความเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป
  1. แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว
  2. กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:
   1. ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
   2. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   3. พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
   4. โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
   5. รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
   6. ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ
   7. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
   8. สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของ FINVER ใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี
  3. ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ:เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ
  4. สิทธิในการติดตามตรวจ เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:
   1. ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
   2. ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า
   3. รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ
   4. ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
   5. หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของ FINVER ใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
  5. นโยบายความเป็นส่วนตัว:การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน https://www.FINVER.IN.TH
  6. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด:การซื้อขายสินค้าใดๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://www.FINVER.IN.TH
  7. เงื่อนไขเพิ่มเติม:นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
 3. การใช้บริการ
  1. การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน
  2. ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม
  3. เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:
   1. ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
   2. ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว
  4. รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  5. ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ
  6. ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก FINVER (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย FINVER หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย
 4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ FINVER
  1. ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ:
   1. พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ
   2. ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด 7 วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว
  2. การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:
   1. เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ
   2. เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน
   ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้
 5. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด
  2. การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น
  3. เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด
 6. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา
  1. การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:
   1. ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล
   2. ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข
   3. ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ
   4. ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้
  2. การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ FINVER ไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:
   1. การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
   2. การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
   3. ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
   4. การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว
  3. ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว
 7. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา
  1. การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น
  2. การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด
 8. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน
  1. การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน
  2. ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://www.FINVER.IN.TH และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. การยกเลิก
  1. การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว
  2. การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร
 10. การบอกกล่าว
  1. การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:
   1. สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
   2. ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้
  2. คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ประเทศไทย และ www.FINVER.IN.TH และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง
  3. วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว
 11. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม
  2. ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
  3. การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  4. สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
  5. กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
  6. การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ
  7. การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
  8. การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข
  9. สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย
  10. ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
  11. สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้
  12. ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว
  13. การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม
  14. การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้
  15. เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา
 12. เอกสารแนบ 1 นิยามและการตีความนิยาม: เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:
  1. “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย
  2. “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใดๆดังกล่าวมา
  3. “ผู้ได้รับชดใช้ของ FINVER” หมายถึง FINVER และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของ FINVER
  4. “FINVER” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505559014147 ตั้งอยู่เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
  5. “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
  6. “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”
  7. “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม
  8. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย
  9. “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับ FINVER อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
  10. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่
  11. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย FINVER ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.FINVER.IN.TH และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย FINVER ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์
  12. “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://www.FINVER.IN.TH
  13. “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
  14. “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:
   1. มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
   2. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
   3. ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่
   4. เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
   5. ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว
  15. “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม
  16. “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
  17. “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ในhttps://www.FINVER.IN.TH
  18. “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
  19. “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของ FINVER หรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม
  20. “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับ FINVER
  21. “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
  22. “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน http:// www.FINVER.IN.TH
  23. “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 13. การตีความ:
  1. การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ FINVER และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ FINVER มากกว่า
  2. ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้ง FINVER และผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า
  3. FINVER ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจาก FINVER ก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจาก FINVER
  4. FINVER ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ FINVER (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก FINVER
  5. FINVER ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FINVER ก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
  6. FINVER ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ
  7. FINVER ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)
 14. ทรัพย์สินทางปัญญา:
  1. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FINVER เสียก่อน ท่านต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ
  2. เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ FINVER และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  3. ท่านตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ FINVER หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ FINVER ท่านยังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ FINVER หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ FINVER แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของ FINVER ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อ FINVER ร้องขอ
 15. คำถามและข้อร้องเรียนหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อ FINVER โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม FINVER จะติดต่อประสานงานกับ FINVER เกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน
 16. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. การอ้างอิงถึง “FINVER”: การอ้างอิงถึง “FINVER” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของ FINVER ในนามของตัวเองในฐานะผู้ให้บริการ และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของ FINVER ที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ
  2. การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  3. กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
  4. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา
  5. การแก้ไขเพิ่มเติม: FINVER อาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับ ผู้ให้บริการอื่นๆ ของ FINVER ผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ FINVER จะได้กำหนดโดยผ่านทาง FINVER เท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) FINVER อาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ FINVER ระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการนี้ สิทธิของ FINVER ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับ FINVER (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ FINVER กำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น
  6. การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของ FINVER ที่อาจมีการแก้ไข
  7. สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการให้บริการนี้คือเงินบาทไทย
  8. ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
  9. ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของ FINVER ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่าง FINVER กับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว
  10. การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: FINVER สงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ FINVER เห็นว่าเหมาะสม
  11. การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการแพลตฟอร์มนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FINVER ทั้งนี้ FINVER อาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้
  12. เหตุสุดวิสัย: FINVER ไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ FINVER